Енглески

Почетни 1 (одговара нивоу А1 по CEF-у)

Граматика: The Present Simple/Continuous Tense, The Past Simple Tense, The Future Tense, Imperative, Can, Would like, Indefinite/Definite Article (basic), There is/are, Comparison of Adjectives, Numbers (ordinal/cardinal), Prepositions of time/place
Теме: породица, посао, спорт, слободно време, годишњи одмори, храна, куповина, описи места, описи људи
Испит се састоји од усменог и писменог дела.

Почетни 2 (одговара нивоу А2 по CEF-у, двосеместрално)

Граматика: све са претходног нивоа и: The Present Perfect, Going to + infinitive, Modal verbs (must, should, would, may), Adverbs of manner, place, time, Countable/uncountable nouns
Теме: пододица, посао, медји, спорт, путовања, музика, филм, позориште
Испит се састоји од усменог и писменог дела.

Средњи 1 (одговара нивоу B1.1 по CEF-у)

Граматика: све са претходног нивоа и The Present Perfect Continuous, The Past Continuous, The Past Perfect, Used to, Gerund, First/ Second Conditional, Indirect Speech (imperative, statements), Infinitive of purpose, Phrasal verbs (basic)
Теме: све са претходног нивоа и: различите културе, географски појмови, здравље, тражење посла, тражење стана или куће, нове технологије, електронски медији, музика…
Испит се састоји од усменог и писменог дела.

Средњи 2 (одговара нивоу B1.2 по CEF-у)

Граматика: све са претходног и: пасив, трећи кондиционал, релативне реченице, употреба модала везана за извесност и могућност, везници за узрок и последицу, фразални глаголи (make, do, take, get), везници за допусне реченице итд.
Теме: друштво и начин живота, национални обичаји, образовање, пословни свет, екологија, предрасуде и сујеверје, свет медија, лични стандарди и вредности, тумачење трендова и бројки…
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Виши 1 (одговара нивоу B2.1 и B2.2 по CEF-у, двосеместрално)

Граматика: пасив у свим временима, The Future Continuous, модали са инфинитивом перфекта, герунд и глаголи који га прате, глаголи са инфинитивом, структура са wish и hope.
Теме: међународни догађаји и трендови, научна достигнућа, нове технологије (предности и мане), глобални проблеми у друштву, будућност планете, утицај савременог начина живота на појединца.
Испит се састоји од усменог и писменог дела.

Виши 2 (одговара нивоу С1.1 и С1.2 по CEF-у, двосеместрално)

Виши 2 (одговара нивоу С1.1 и С1.2 по CEF-у)