Енглески

КУРСЕВИ И НИВОИ

РЕДОВНИ КУРСЕВИ
ФОНД ЧАСОВА 72
(2×2 ЧАСА НЕДЕЉНО)

Почетни 1 – A1
Почетни 2 (1. семестар) – A2.1
Почетни 2 (2. семестар) – A2.2
Средњи 1 – B1.1
Средњи 2 – B1.2
Виши 1 (1. семестар) – B2.1
Виши 1 (2. семестар) – B2.2
Виши 2 (1. семестар) – С1.1
Виши 2 (2. семестар) – С1.2
Конверзацијски Почетни
Конверзацијски Средњи
Конверзацијски Виши
Одржавање језичког нивоа

ПРИПРЕМНИ КУРСЕВИ
B2
C1
FCE
CAE
CPE
TOEFL
IELTS
BEC
ILEC
ICFE

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ КУРСЕВИ
GEP
Пословни
По поруџбини

ИНТЕНЗИВНИ КУРСЕВИ
ФОНД ЧАСОВА 60
(3×2 ЧАСА НЕДЕЉНО)

Почетни 1 – A1
Почетни 2 (1. семестар) – A2.1
Почетни 2 (2. семестар) – A2.2
Средњи 1 – B1.1
Средњи 2 – B1.2
Виши 1 – В2.1 и В2.2
Виши 2 – С1.1 и С1.2

ЛОКАЦИЈЕ

Стари град, Господар Јованова 35
10.00–20.00 часова,
тел. 2625-427
Нови Београд, Гоце Делчева 40
10.00–20.00 часова,
тел. 2673-026
Баново брдо, Пожешка 67a
10.00–20.00 часова,
тел. 3544 -231
Вождовац,Војводе Степе 113
14.00–20.00 часова,
тел. 3980-538
Шумице, Устаничка 128a
I спрат,
14.00–20.00,
тел. 062/8061-360
Бањица, Паунова 7
14.00–20.00,
тел. 2625-427

Почетни 1 (одговара нивоу А1 по CEF-у)

Граматика: The Present Simple/Continuous Tense, The Past Simple Tense, The Future Tense, Imperative, Can, Would like, Indefinite/Definite Article (basic), There is/are, Comparison of Adjectives, Numbers (ordinal/cardinal), Prepositions of time/place
Теме: породица, посао, спорт, слободно време, годишњи одмори, храна, куповина, описи места, описи људи
Испит се састоји од усменог и писменог дела.

Почетни 2 (одговара нивоу А2 по CEF-у, двосеместрално)

Граматика: све са претходног нивоа и: The Present Perfect, Going to + infinitive, Modal verbs (must, should, would, may), Adverbs of manner, place, time, Countable/uncountable nouns
Теме: пододица, посао, медји, спорт, путовања, музика, филм, позориште
Испит се састоји од усменог и писменог дела.

Средњи 1 (одговара нивоу B1.1 по CEF-у)

Граматика: све са претходног нивоа и The Present Perfect Continuous, The Past Continuous, The Past Perfect, Used to, Gerund, First/ Second Conditional, Indirect Speech (imperative, statements), Infinitive of purpose, Phrasal verbs (basic)
Теме: све са претходног нивоа и: различите културе, географски појмови, здравље, тражење посла, тражење стана или куће, нове технологије, електронски медији, музика…
Испит се састоји од усменог и писменог дела.

Средњи 2 (одговара нивоу B1.2 по CEF-у)

Граматика: све са претходног и: пасив, трећи кондиционал, релативне реченице, употреба модала везана за извесност и могућност, везници за узрок и последицу, фразални глаголи (make, do, take, get), везници за допусне реченице итд.
Теме: друштво и начин живота, национални обичаји, образовање, пословни свет, екологија, предрасуде и сујеверје, свет медија, лични стандарди и вредности, тумачење трендова и бројки…
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Виши 1 (одговара нивоу B2.1 и B2.2 по CEF-у, двосеместрално)

Граматика: пасив у свим временима, The Future Continuous, модали са инфинитивом перфекта, герунд и глаголи који га прате, глаголи са инфинитивом, структура са wish и hope.
Теме: међународни догађаји и трендови, научна достигнућа, нове технологије (предности и мане), глобални проблеми у друштву, будућност планете, утицај савременог начина живота на појединца.
Испит се састоји од усменог и писменог дела.

Виши 2 (одговара нивоу С1.1 и С1.2 по CEF-у, двосеместрално)

Виши 2 (одговара нивоу С1.1 и С1.2 по CEF-у)