Италијански

Почетни 1

Граматика: indicativo presente, passato prossimo dei verbi regolari e irregolari, pronomi soggetto, articoli determinativi, indeterminativi e partitivi al plurale, preposizioni articolate, sostantivi e aggettivi in -o e -e, sostantivi invariabili al plurale, numeri cardinali e ordinali, avverbi, locuzioni avverbiali temporali, il verbo piacere, c’è, ci sono
Теме: први контакти (представљање, давање основних информација о себи и другима), породица, ситуације у кафићу и ресторану, храна, пиће, свакодневне активности, слободно време, спорт, посао, професије, опис стана, путовања, опис града, места, годишњи одмори (врсте смештајa, резервације), сналажење у граду, превозна средства, време (колико је сати?), радно време, временска прогноза
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Почетни 2

Граматика: све са претходног нивоа и: pronomi diretti e indiretti tonici e attoni, partitivi, verbi riflessivi, indicativo imperfetto,uso del passato prossimo e dell’imperfetto, condizionale semplice, aggettivi possessivi, comparazione degli aggettivi (di maggioranza, di minoranza, di uguaglianza), farcela, andarsene, pensarci. alcuni pronomi indefiniti
Теме: све са претходног нивоа и: куповина, врсте продавница, храна, посао, радно време, свакодневне навике, слободно време, забава, породица, детињство, кућни љубимци, опис ситуација, опис људи, путовања, планови
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Средњи 1

Граматика: све са претходног нивоа и: imperativo formale e informale con e senza pronomi, futuro semplice, periodo ipotetico della realtà, congiuntivo presente dei verbi regolari e alcuni irregolari, stare + gerundio, concordanza dei pronomi diretti con il participio passato, pronomi relativi che, cui, uso dei verbi sapere e conoscere al passato prossimo e all’imperfetto, nessuno +sostantivo, volerci, comparazione irregolare, periodo ipotetico con il gerundio
Теме: све са преходних нивоа и: културна дешавања (позориште, биоскопи, галерије, концерти…), навике у вези са путовањима, здравље (делови тела, здравствени проблеми, начини лечења, исхрана, физичка активност), тражење посла, образовање, curriculum vitae, тражење стана или куће
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Средњи 2

Граматика: све са претходних нивоа и: indicativo trapassato prossimo, passato remoto, trapassato remoto, condizionale passato, futuro anteriore, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, forma passiva, concordanza dei tempi e dei modi, pronomi combinati, pronomi relativi il, la quale, stare per + infinito, come se + congiuntivo imperfetto, uso di ci e ne, uso del congiuntivo retto da: verbi, espressioni, congiunzioni, superlativo relativo
Теме: све са претходних нивоа и: међуљудски односи, сусрети, заједнички живот (предности, недостаци), учење страних језика, усавршавање, школски систем, живот у граду и селу, специфични проблеми, саобраћај, инфраструктура, савремени начини живота, географски појмови, опис предмета (материјали, облици, остале карактеристике), купопродаја, модерне технологије, информатика, маркетинг, рекламације, средства комуникације, медији, литература, читалачке навике
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Виши 1

Граматика: све са претходних нивоа и: comparativi e superlativi particolari, congiuntivo retto da congiunzioni/condizionale/ pronomi indefiniti, magari + congiuntivo, periodi ipotetici (tutti i tipi), congiutivo trapassato, concordanza dei tempi e dei modi, modi indefiniti (gerundio, inifinito presente e passato, participio presente e passato), discorso indiretto, forma passiva con andare
Теме: све са претходних нивоа и: промене у савременом начину живота и међуљудским односима, разлике међу генерацијама у начину живота и мишљења, заједнички живог, самостални живот (предности и мане), родитељство, национални обичаји, празници, начини прослављања празника, поклони, екологија, (глобално загревање, климатске промене, загађење животне средине, уклањање отпада, природне катастрофе…), глобални проблеми, будућност планете, генетски инжењеринг, географија
Испит се састоји од писменог и усменог дела.

Виши 2 (двосеместрално)

Граматика: целокупна граматика
Теме: све са претходних нивоа и: испити, припрема испита, страх од испита, технике учења, брига о животињама, навике у вези са куповином и трошењем новца, односи међу половима, сујеверје, историја, позориште, италијанска кинематографија, медицина, штампа, пријатељство, обичаји, проблем незапослености, глобални проблеми у друштву, утицај савременог начина живота на појединца
Испит се састоји од усменог и писменог дела.