8.Odluka o utvrđivanju mesečne naknade za rad člamnova NO