Немачки

Почетни 1 (одговара нивоу A1 по CEF-у)

Граматика: презент правилних, неправилних, рефлексивних, модалних и глагола са одвојивим префиксом, номинатив, датив и акузатив именица и заменица, множина именица, присвојне заменице, императив, претерит помоћних глагола, независно сложене реченице, бројеви
Теме: упознавање, сналажење у простору, куповина, представљање породице, опис стана, посета, исказивање времена, храна, путовање, хотел, ресторан, опис града, слободно време, телефонирање, разговор о здрављу
Испит се састоји иѕ писменог и усменог дела.

Почетни 2 – 1. семестар (одговара нивоу А2.1 по CEF-у)

Граматика: све са претходног течаја, перфекат, зависно сложене реченице, футур, безлично „es“, придевске промене
Теме: разговор о путовању и прошлим догађајима, писмо са летовања, пријава за стипендију или праксу, писање биографије, први дан на послу, банка и пошта, годишња доба и време, разговор о будућим плановима, гардероба и куповина
Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Почетни 2 – 2.семестар (одговаранивоу А2.2 по CEF-у)

Граматика: све са претходних течајева, објекатске реченице, претерит правилних и неправилних глагола, компарација придева и прилога, генитив, временске реченице, глаголи с предлошким допунама.
Теме: празници и прославе, бајке, описивање прошлих догађаја, сајмови и изложбе, уговарање термина и састанака, опис града, тражење стана, огласи, слободно време, астрологија и хороскоп
Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Средњи 1 (одговара B1.1 по CEF-у)

Граматика: све са претходних течајева, рефлексивни глаголи са дативом и акузативом, заменички прилози, именице у генитиву, временске и допусне зависносложене реченице, предлози са генитивом, релативне заменице, релативне реченице, неодређене заменице
Теме: разговор о професији, радном месту и систему образовања, писање биографије (текстуално и табеларно), причање на тему необичних околности, слушање кратких вести, судски поступак и састављање извештаја о несрећи, препричавање радње филма, разговор о знаменитостима и природним феноменима, временска прогноза, изношење става о некој теми
Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Средњи 2 (одговара нивоу B1.2 по CEF-у)

Граматика: све са претходних течајева, конјунктив II, атрибути у компаративу и суперлативу, индиректна питања, глаголи са глаголском допуном у презенту и перфекту, перфекат модалних глагола, поименичени инфинитив, пасив стања и пасив радње
Теме: љубазно обраћање, изражавање жеље, давање савета у усменој и писаној форми, разговор о могућности реализације одређених ситуација, разговор на тему здравља, исхране и спорта, репортаже из новина, саветовање са психологом, привреда, штрајкови, актуелна дешавања
Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Виши 1 – 1.семестар (одговара нивоу B2.1 по CEF-у)

Граматика: све са претходних течајева, плусквамперфекат, временске зависносложене реченице са значењем неистовремености, двочлани везници, футур, конјунктив плусквамперфекта, проширени инфинитив, партицип један и два у прилошкој и атрибутској функцији, примена модалних глагола, индиректни говор, глаголи са префиксима
Теме: шале и анегдоте о познатом личностима, скечеви, разговор о необичним доживљајима, политика, државно уређење, избори, културна дешавања, учење страних језика и њихов значај
Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Виши 1 – 2.семестар (одговара нивоу В2.2 по СEF-у)

Граматика: ред речи у реченици, придевске промене, поређење и градација придева, творба придева, глаголи са предлозима, грађење глагола, ред речи у главној и зависној реченици, изражавање прошлости, негација, конјунктив II
Теме: писање опширне биографије, опис особа, језик, формално писмо, дијалекти у Швајцарској, вођење дискусије, места и земље, oпис градова и грађевина, лично писмо, потрошачко друштво, писање рекламације у електронској форми, разговор о новинском тексту, куповина, будућност, репортажа о будућности, радио критика, разговор о планирању времена
Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Виши 2 (одговара С1 по СEF-у)

Граматика: узрочни, последични и кондиционални везници, конектори и предлози, именице, род именица, наставци за множину, сложенице, везници за време, индиректни говор, финални, супротни, допусни и модални везници, пасив (форма, употреба, алтернативне форме пасива), партицип I и II у функцији придева, партиципске конструкције и релативне реченице
Теме: занимање, огласи, репортаже, разговор, писање мотивационог писма, љубав и партнерство, медији, извештаји, новински чланци, радио вести, здрав живот, исхрана, стрес, самостално писање реферата, интервјуи и биографије, мобилност, значај аутомобила у нашем друштву и времену
Испит се састоји из писменог и усменог дела.

С1.1

Граматика: индиректан говор, модалне партикуле, двочлани везници, извођење придева, функција речи „еs“, генитив
Теме: вести из света, финансије, куповина преко интернета, банка, књижевност, старост, бонтон, предрасуде о Немцима и осталим нацијама, психологија, психоанализа.
Испит се састоји из писменог и усменог дела.

С1.2

Граматика: вербалне и номиналне фразе, функционални глаголски спојеви (Nomen-Verb-Verbindungen), предлози, субјективна употреба модалних глагола, алтернативне форме пасива, герундив
Теме: каријера, позиција жена у пословном окружењу, право, криминал, техничке иновације у науци, биотехнологија, клонирање, уметност, сликарство, позориште, глобализација, миграције
Испит се састоји из писменог и усменог дела.